top of page

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE  O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len “OÚ”).

V zmysle nariadenia GDPR („General Data Protection Regulation”) nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, platné a účinné od 25.05.2018 a 18/2018 Zákona o ochrane osobných údajov ďalej v texte len ako („Zákon a Nariadenie”) a (ďalej aj len ako „Podmienky“)

 

Ochrana Vášho súkromia pri používaní našej webovej stránky  je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto Vás v nasledujúcom texte dôkladne informujeme o spracúvaní  Vašich osobných údajov.

Pri používaní a spracúvaní osobných údajov prísne dodržiavame príslušné predpisy o ochrane osobných údajov. Právo na používanie osobných údajov ako anonymných dát prislúcha s výhradou nižšie opísaných práv dotknutých osôb v zákonnom prípustnom rozsahu spoločnosti.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí iba pre túto webovú stránku  (ďalej ako “naša webová stránka”)  a s ňou súvisiace podstránky, avšak nie pre webové stránky, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami. Skontrolujte, prosím, vyhlásenia o ochrane osobných údajov webových stránok, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami, pretože tieto webové stránky nepodliehajú našej kontrole a  nie sme zodpovední za ich obsah a opatrenia na ochranu osobných údajov. Prosím, berte na vedomie, že internetové stránky tretích osôb majú svoje vlastné pravidlá ochrany súkromia, ktoré by ste si v záujme ochrany svojho súkromia mali dôkladne prečítať pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov tretím osobám.

1.BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

1.1 Zabezpečenie osobných údajov

Dodržiavame prísne bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k týmto osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom ako aj k ich inému neoprávnenému spracovaniu či zneužitiu. Vyžadujeme dodržiavanie rovnako prísnych opatrení na zaistenie bezpečnosti spracovávania osobných údajov aj od všetkých sprostredkovateľov, ktorých využíva a to na základe uzatvorených zmlúv o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov v zmysle čl. 28 Nariadenia.

Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.

1.2  Ak ste dostali prístupové údaje na prístup k našim on-line nástrojom na našej webovej stránke a jej používaniu, ste zodpovedný ako používateľ za bezpečné uschovanie svojho mena a hesla a za ich uchovanie v tajnosti.

2. ZBER A SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1 Vami poskytnuté osobné údaje
Osobné údaje spracúvame podľa aktuálne platných zákonných ustanovení o ochrane osobných údajov.

2.2 Dotknutými osobami sú:
Návštevníci webovej stránky, budúci zákazníci, zákazníci, zamestnanci našich dodávateľov a odberateľov, dodávatelia, odberatelia.

 

2.2 Účel  spracúvania OÚ, právny základ, kategória osobných údajov a lehota na vymazanie

 2.2.1 Účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie newslettrov resp. informácií týkajúcich sa nových informácií zo sveta marketingu, legislatívnych zmien, propagácia spoločnosti, zvýšenie predaja služieb, primárne ich spracúvame na základe Vášho udeleného súhlasu.

 • osobné údaje spracúvame na právnom základe súhlas čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR,

 • lehota na vymazanie 3 roky od udelenia súhlasu.

2.2.2 V prípade, ak ste už našim zákazníkom, chceme zostať s Vami v kontakte zameriavame sa  aj na existujúcich zákazníkov, ktorých emailovú adresu sme získali v súvislosti s predajom podobných služieb. Táto komunikácia sa týka len podobných služieb. Dané spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu považujeme za náš oprávnený záujem.  Účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie newsletrov resp. nových informácií zo sveta marketingu, legislatívnych zmien, propagácia spoločnosti, zvýšenie predaja služieb.

 • osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávnený záujem čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,

 • lehota na vymazanie 5 rokov od ukončenia alebo zániku zmluvného vzťahu alebo do podania námietky.

V prípade, ak nemáte záujem o dostávanie týchto informácií napíšte nám na  zuzana.krajci@yahoo.co.uk.

 • za účelom skvalitňovania marketingových kampaní, prevádzkovateľ využíva automatizované profilovanie. Profilovaním pre Vás segmentujeme ponuku/y, ktoré Vás môžu zaujímať a sú pre vás výhodnejšie. V prípade profilovania využívame nasledovné systémy Google Adwords, Facebook Pixel

 • osobné údaje spracúvame na právnom základe súhlas čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 • lehota na vymazanie po dobu nastavenia kampane, resp. odvolania súhlasu.

2.2.3 Prevádzkovateľ  spracúva OÚ na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku alebo Instagramu nasledovne: v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a telefónne číslo. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami. Like – nutím predmetného statusu prevádzkovateľa a komentovaním prejavujete súhlas so zaradením resp. s účasťou  na súťaži.

 • osobné údaje spracúvame na právnom základe súhlas čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 • osobné údaje spracúvame po dobu, po dobu trvania súťaže alebo odvolaním súhlasu.

2.2.4 V prípade odovzdania výhry víťazovi spracúvame osobné údaje za účelom odovzdania výhry víťazovi a to v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b)   spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ale zároveň aj zákonnými povinnosťami súvisiacimi s odovzdaním výhry; prevádzkovateľ spracúva tieto údaje meno a priezvisko, adresu, e-mail a telefónne číslo víťaza.

 • osobné údaje spracúvame na právnom základe súhlas čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

 • osobné údaje spracúvame po dobu trvania súťaže, vyhodnotenie súťaže, odovzdanie výhry výhercom.

2.2. 5 Online prostredie

Prevádzkovateľ je zodpovedný za zber dát a čiastočne aj prevádzkovatelia platforiem sociálnych sietí. V určitých spracovateľských operáciách vystupujeme ako spoloční prevádzkovatelia v zmysle čl. 26 bod 4 Nariadenia. Prevádzkovateľ prevádzkuje tieto funpage na týchto platformách:

✓ Facebook ✓ INSTAGRAM

Prevádzkovatelia týchto sociálnych sietí majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné ustanovenia k ochrane osobných údajov. Na ochranu OÚ dotknutých osôb sa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky uvedených spoločností.

Používatelia sociálnych sietí sú zodpovední za obsah a svoje profily. Podrobnejšie informácie k spracovaniu osobných údajov prevádzkovateľom nájdete na nižšie:

– Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

– INSTAGRAM: https://help.instagram.com/519522125107875

Účelom spracúvania osobných údajov je prevádzkovanie vlastných profilov FUN PAGE na sociálnych sieťach a komunikácia s vami ako sledovateľmi, interakcia k témam i odpovedanie na príslušné otázky v komentároch napr. Facebook/Instagram.

Môžeme získavať anonymné štatistické údaje o Vašich návštevách prostredníctvom funkcie s názvom Facebook Insight, ktorú nám bezodplatne poskytuje spoločnosť Facebook za nezmeniteľných podmienok užívania. Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom skrytých súborov (ďalej len „súbory cookies (ID)“), pričom každý z týchto súborov obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia dvoch rokov, a spoločnosť Facebook ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníkov fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľov zaregistrovaných na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok. Právny základ spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) oprávnený záujem. Osobné údaje, ktoré uverejníte na našich „FUN PAGE“ stránkach sociálnych sietí ako napríklad komentáre, lajky, videá, obrázky atď. sa uverejnia prostredníctvom platformy sociálnych sietí. Osobné údaje následnej nespracúvame na iný účel. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať také komentáre a iné obsahy ako videá, obrázky atď., ak ide o porušenie platnej legislatívy (nenávistné komentáre, uštipačné komentáre, rasistické alebo inak porušujúce základné ľudské práva a slobody) to obsahy a právo zdieľať vaše príspevky v prípade, ak komunikujete prostredníctvom sociálnych sietí. Príspevky sa uchovávajú na našej stránke „timeline“ po neobmedzenú dobu alebo pokým ich vy nemažete ako komentujúci sledovatelia alebo ak to nevymažeme my ako prevádzkovateľ.

– web obsahuje aj  loga jednotlivých sociálnych sietí tzv. pluginy.

Pokiaľ na logá nekliknete, nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete, čím vytvoríte odkaz.

Informácie o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov, o ďalšom spracovaní a používaní údajov príslušnou sociálnou sieťou a o právach a nastaveniach ochrany osobných údajov nájdete v informáciách poskytnutých týmito stránkami sociálnych médií:

Právny základ spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem – čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Aký je oprávnený záujem prevádzkovateľa ?

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je zabezpečenie lepšej komunikácie so svojimi „sledovateľmi svojej funpage stránky“.

2.2.6  Uplatňovanie práv dotknutých osôb.

Vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.  Osobné údaje spracúvame meno, priezvisko, titul, email, tel. kontakt., podpis,  adresa (bydlisko), údaje z príslušného IS, ktorého sa žiadosť o uplatnenie práv týka, ďalšie údaje nevyhnutné vybavenie žiadosti o uplatnenie práv.

 • osobné údaje spracúvame na zákonnom právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

 • osobné údaje spracúvame 5 rokov od vybavenia žiadosti

2.2.7 Zmluvy

Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie si zmluvných povinností z rôznych zmlúv.
Kategórie osobných údajov sú bežné osobné údaje, ktoré obsahuje zmluva.

– právny základ spracúvania osobných údajov je  plnenie zo zmluvy  v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

– osobné údaje spracúvame 10 rokov po ukončení obchodného/zmluvného vzťahu.

2.2.8 Referencie

Účelom spracúvania osobných údajov je zverejnenie osobných údajov za účelom poskytnutia referencie.

– právny základ spracúvania osobných údajov je  súhlas dotknutej osoby  v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

– osobné údaje spracúvame po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu, alebo do odvolania súhlasu.

3. KOMU OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTUJEME?

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom. Zoznam partnerov, vieme poskytnúť dotknutej osobe na vyžiadanie. Ide napr. o kuriérske a poštovné spoločnosti; poskytovatelia štandardného softvérového vybavenia (napr. Microsoft, Google); poskytovateľ mailingu (The Rocket Science Group LLC – aplikácia MAILCHIPM) poskytovatelia technickej podpory, vývoja a správy IT systémov a aplikácii, spracovanie a uchovávanie dát (napr. Google Analytics); poskytovateľov hostingových služieb; prevádzkovatelia sociálnych sietí; externí spolupracovníci PREVÁDZKOVATEĽA.

Osobné údaje sa poskytujú v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov (napr. orgány činné v trestnom konaní, orgány verejnej moci, OČTK atď.) alebo nariadení EÚ, ktoré sú priamo vykonateľné a uplatniteľné aj v Slovenskej republike alebo sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov.

4. PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

Prevádzkovateľ využíva aplikáciu Mailchimp, ktorá má sídlo v USA.

USA je krajina, ktoré podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú ochranu. Prevádzkovateľ online aplikácie Mailchipm poskytol primeranú záruky a bezpečnosť OÚ a zaručuje sa, že OÚ spracúva v zmysle zásad GDPR.

Niektorí z príjemcov môžu mať umiestnené serveri mimo EÚ (Google, Facebook). Tieto servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). Spoločnosti so sídlom v USA, ktoré majú prístup k OÚ sú certifikované podľa systému ochrany súkromia tzv. v Private Schields a považujú za spoločnosti zabezpečujú primeranú úroveň ochrany.

Tento prenos sa uskutočňuje iba za predpokladu prísneho dodržiavania GDPR.

5. AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE

Za účelom skvalitňovania marketingových kampaní, prevádzkovateľ využíva pre klientov automatizované profilovanie. Profilovaním pre Vás segmentujeme ponuku/y, ktoré Vás môžu zaujímať a sú pre vás výhodnejšie. V prípade profilovania využívame nasledovné systémy Google Adwords, Facebook, Instagram, HotJar, Sklik.

6. IP ADRESA

Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti.

IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.

IP adresa sa stáva osobným údajom ak:

 • IP adresa je osobným údajom, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email…).

 • statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje.

 • dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, mail a pod.).

V prípade uchovávania IP adresy na webovom sídle (napr. redakčný systém WordPress pri komentároch) je nutné zvoliť vhodný účel spracovania alebo použiť pseudonymizáciu.

7. BEZPEČNÝ PRENOS ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. Osobné údaje v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené  primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

8. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba  má právo v zmysle GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) právo na odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám, (vii) právo na obmedzenie.

 • Právo na opravu.

Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby a na doplnenie neúplných OÚ.

 • Právo na výmaz.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval,

 • dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel alebo súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,

 • dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ na účel  priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom,

 • OÚ sa spracúvajú nezákonne,

 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

 • sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti a dotknutá osoba má menej ako 16 rokov.

Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie. Za týmto účelom informuje aj ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

 • Právo na prenosnosť údajov.

Dotknutá osoba má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak:

 • sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,

 • spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 • Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 • Odvolanie súhlasu

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

 • Právo na prístup k informáciám.

Dotknutá osoba  má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:

 • účele spracúvania OÚ,

 • kategórii spracúvaných OÚ – v našom prípade, sú to bežné OÚ, prevádzkovateľ nespracováva osobitnú kategóriu OÚ,

 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

 • dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie OÚ,

 • práve podať návrh na začatie konania,

 • zdroji OÚ, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre dotknutú osobu.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade  bude informovať.

Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej odpoveď a to spôsobom, akým požiadala dotknutá osoba alebo podľa jej požiadavky.

 • Právo na obmedzenie.

Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich údajov, keď

 • popierate správnosť týchto údajov, a to po dobu, ktorá nám umožní správnosť údajov preveriť,

 • spracúvanie Vašich údajov je neoprávnené, zmazanie však odmietnete a namiesto toho požadujete obmedzenie používania údajov,

 • už údaje na plánovaný účel nepotrebujeme, avšak Vy potrebujete tieto údaje ešte na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo

 • ste podali námietku voči spracúvaniu údajov.

 • Právo podať návrh na začatie konania dotknutou osobou.

Dotknutá osoba môže podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona, ak sa cíti dotknutá na svojich právach.

Návrh musí obsahovať:

 • údaje o navrhovateľovi

 • proti komu návrh smeruje s predmetom návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené

 • dôkazy na podporu tvrdení.

Vzor návrhu bude zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 02 Bratislava.  Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

 

9. COOKIES

9.1 V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia vášho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje. Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookies a podobné technológie (ďalej len „cookies“ alebo „súbory cookies“).

9.2 Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

Nevyhnutné (potrebné) cookies:

 • Základné súbory cookies

Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad  zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

Dobrovoľné cookies:

 • Súbory cookies tretích strán (sociálne siete)

Na našej stránke sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán. Prevádzkovateľ nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookies. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb.

 • Marketingové súbory cookies

sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

 • Analytické súbory cookies

tieto súbory cookies nám pomáhajú zhromažďovať štatistické informácie ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webstránok. Prevádzkovateľ využíva Google Analytics.

 9.3 Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť ?

Cookies, ktoré sa na našej stránke používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

Potup pri odstranení cookies:

Návod pre blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov

Pluginy sociálnych sietí

Účelom je spracovanie štatistických údajov. Údaje sa nezbierajú pokiaľ dotknutá osoba na logá neklikne a tým nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá dotknutá osoba akceptuje komunikáciu so servermi sociálnej siete, čím sa vytvorí odkaz. Každý prevádzkovateľ sociálnej siete (pluginu) si určuje dĺžku spracovania OU  svojich podmienkach.

9.4 Právne základy cookies a tretie strany.

Cookies, ktoré využívame ako nutné (funkčné a základné) používame na optimalizáciu webovej stránky, rýchlejšie zobrazenie našej stránky.  používame na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených cieľov.  Údaje sú spracúvané spoločnosťou Google (Google Analytics) v anonymizovanej podobe a nie je možné za použitia bežných prostriedkov identifikovať jednotlivých užívateľov za účelom štatisticky.

Google Analytics OPT-OUT: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

V prípade cookies, ktoré využívame na marketing/štatistiku alebo prostredníctvom tretích strán (sociálne siete) spracúvame osobné údaje na právnom základe súhlas dotknutej osoby článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

10. Záverečné ustanovenia

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.05.2020. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v prevádzkovateľa a v prípade legislatívnej zmeny.

bottom of page